Podmínky práce v závodě | KRUPKA | Výrobní závod Knauf Insulation
KI Krupka

Podmínky práce v závodě

Společnost Knauf Insulation se zavazuje k tomu, že bude ochraňovat zdraví a starat se o bezpečnost zaměstnanců s přihlédnutím na externí dodavatele a návštěvy, a rovněž o ty, kteří mohou být ovlivněni jejich aktivitami. Dodržujeme, ale rovněž i vyžadujeme bezpečnost a zdravé pracovní podmínky, vybavení, systémy a procedury které jsou pro tento účel vyžadovány pro všechny zaměstnance a dodavatele a poskytuje také výuku, ale i dohled. Jsme si vědomi toho, že jsme povinni chránit nejen naše zaměstnance, ale i zaměstnance externích dodavatelů, vykonávající pracovní činnosti v areálu závodu. K zajištění bezpečnosti našich i vašich zaměstnanců vás prosíme, abyste věnovali dostatečnou pozornost níže uvedeným zásadám a pokynům, které jsou pro každého externího dodavatele a návštěvníka závazné.

Před započetím prací

 • Práce v areálu závodu jsou povoleny pouze schváleným dodavatelům (http://www.knaufinsulation-krupka.cz/registrace)
 • Jména proškolených zaměstnanců potvrdí vedoucí pracovník dodavatelské firmy na přiložený formulář KK_F062 Zaměstnanci externí firmy
 • Formulář o proškolení je potřeba vyplnit a zaměstnance důkladně proškolit pro každý pracovní úkol

Před vstupem (vjezdem) do areálu závodu

 • Před vjezdem (vstupem) do areálu vyžadujeme, aby návštěvníci bez prodlení vstoupili do recepce objektu a zde vyplnili údaje do návštěvní knihy (Svým podpisem stvrdí, že se před vjezdem (vstupem) do areálu seznámil s Příručkou o bezpečnosti, zdraví a životním prostředí a akceptují povinnosti z této příručky vyplývající. Rovněž svým podpisem stvrdí svůj souhlas se všemi podmínkami a ustanoveními uvedenými na druhé straně tohoto dokumentu (Dohoda o zachování mlčenlivosti)
 • Ostraha objektu jim potom propůjčí vizitku Návštěva resp. Visitor, kterou návštěvník připevní viditelně na svůj oděv a při odchodu tuto vizitku vrátí a znovu se odepíše v knize návštěv (Záznam o návštěvách)
 • Ostraha se spojí s kontaktní osobou v závodě, která si Vás buď vyzvedne na vrátnici, či vás do závodu doprovodí člen ostrahy objektu. Je zakázáno pohybovat se po areálu závodu bez vědomí kontaktní osoby

Parkování, doprava

 • Parkování pro zaměstnance, návštěvníky a dodavatele je vyhrazeno před vjezdem do areálu KI Krupka
 • Vjezd do areálu je možný pouze z důvodů vyložení či naložení materiálu a vždy jen s platným povolením, které vydává pracovník ostrahy
 • Povolení k vjezdu je časově omezené, v zásadě jde o povolení na 1 hodinu. Oprávněnost povolení k vjezdu schvaluje Kontaktní osoba
 • Vozidlo bude vpuštěno do areálu pouze tehdy pokud dodavatel vjíždí do areálu s materiálem, který za normálních podmínek nelze přenášet bez pomoci automobilu (nářadí, ukázkové předměty, stavební části, materiál apod.)
 • V souvislosti s bezpečnostními pravidly musí být všechny vozidla, které vjíždějí a vyjíždějí z areálu kontrolovány, proto byste si měli být vědomi toho, že v případě odjezdu vašeho vozidla, můžeme požadovat prohlídku vozu. Pokud se nejedná o soukromé vozidlo, mohli bychom si vyžádat od řidičů řidičský průkaz a povolení k tomu, že je oprávněn vozidlo řídit
 • V každém případě se musí dodržovat rychlostní limity. V areálu KI CZ je to 10 km/h. Na jednotlivých pracovištích se vyskytují různá manipulační vozidla, takže byste měli být opatrní a vyvarovat se jakéhokoli kontaktu s těmito vozidly

Povolení k práci / Povolení pro práci s otevřeným ohněm

 • Zaměstnanci dodavatele jsou povinni respektovat pokyny vedoucích zaměstnanců, uniformovaných členů ostrahy, každý den zahájit práci až po kontaktu s pověřeným zástupcem společnosti a až po vystavení Povolení k práci pověřeným zaměstnancem k tomu určeným ( osobu způsobilou vydávat povolení k práci Vám zajistí vaše kontaktní osoba)

 • Toto povolení k práci nemá neomezenou platnost a platí vždy na 1 pracovní úkol. Více o povolení k práci a dalších potřebných povolení naleznete v dokumentu „Zajištění HSE zaměstnanci externích firem“ bez jehož znalostí nelze zahájit práci v areálu KI Krupka

 • Podkladem pro vydání povolení k práci je i formulář KK_F062 Zaměstnanci externí firmy a v případě Povolení pro práci s otevřeným ohněm např. Svářecí průkaz, případně další doklady

 • Proto, máte-li pochybnosti, že jste nebyli proškoleni z tohoto dokumentu okamžitě se obraťte na vaši kontaktní osobu v KI Krupka

Které dokumenty potřebuji před vstupem do areálu bezpodmínečně znát

 • Příručka o bezpečnosti, zdraví a životním prostředí určená pro zaměstnance, návštěvy a dodavatele (tuto lze získat na vrátnici objektu – při každém vstupu do areálu je nutné se zapsat a souhlasit s požadavky které vyplývají právě z této příručky)

Balík dokumentace určený pro externí firmy (pracující v závodě) obsahuje

 • Zajištění HSE zaměstnanci externích firem
 • Požární evakuační plán
 • Požární poplachová směrnice
 • Riziková analýza – Všeobecná nebezpečí
 • Formulář - Zaměstnanci externích firem
 • Technologický postup práce
 • Dotazník pro externí firmu (určený pro zavedení dodavatele do Seznamu schválených dodavatelů

Balík dokumentace určený pro dodavatele chemických látek nebo směsí obsahuje:

 • Místně provozní bezpečnostní předpis pro stáčení látek
 • SC Emulze olejů
 • SC Borax
 • SC Čpavková voda
 • SC Kyselina sírová
 • Prosíme Vás o dodržování výše uvedených pravidel.
 • Dokumenty je potřeba rozbalit v programu winzip

 Balík dokumentace určený pro dopravce

 • Pokyny pro dopravce surovin pro kmenárnu (CZE,DE,ENG)
 • Pokyny pro dopravce surovin pro přípravnu pojiva (CZE,DE,POL)
 • Pokyny pro dopravce zboží (minerální izolace) (CZE,DE,ENG,SRB,POL,HUN,RUS,ROM)

 

Prosíme Vás o dodržování výše uvedených pravidel.

Dokumenty je potřeba rozbalit v programu winzip.

 

Soubory ke stažení

15-7.ZIP Documentation for contractors working on-site (ENG only) 5448 kB
Contractor.zip Dokumentace potřebná pro dodavatele prací (CZE) 1915 kB
15-2.ZIP Dokumentace potřebná pro dodavatele chemických látek a směsí (CZE) 5613 kB
15-3.ZIP Pokyny pro dopravce surovin pro kmenárnu (CZE,DE,ENG) / Raw materials suppliers (BATCH) 6006 kB
15-4.ZIP Pokyny pro dopravce surovin pro přípravnu pojiva (CZE,DE,POL) / Raw materials suppliers (Binder) 7739 kB
15-5.ZIP Pokyny pro dopravce zboží (CZE,DE,ENG,SRB,POL,HUN,RUS,ROM) / Hauliers 5393 kB

Podmínky práce v závodě

Společnost Knauf Insulation se zavazuje k tomu, že bude ochraňovat zdraví a starat se o bezpečnost zaměstnanců s přihlédnutím na externí dodavatele a návštěvy, a rovněž o ty, kteří mohou být ovlivněni jejich aktivitami. Dodržujeme, ale rovněž i vyžadujeme bezpečnost a zdravé pracovní podmínky, vybavení, systémy a procedury které jsou pro tento účel vyžadovány pro všechny zaměstnance a dodavatele a poskytuje také výuku, ale i dohled. Jsme si vědomi toho, že jsme povinni chránit nejen naše zaměstnance, ale i zaměstnance externích dodavatelů, vykonávající pracovní činnosti v areálu závodu. K zajištění bezpečnosti našich i vašich zaměstnanců vás prosíme, abyste věnovali dostatečnou pozornost níže uvedeným zásadám a pokynům, které jsou pro každého externího dodavatele a návštěvníka závazné.

Před započetím prací

 • Práce v areálu závodu jsou povoleny pouze schváleným dodavatelům (http://www.knaufinsulation-krupka.cz/registrace)
 • Jména proškolených zaměstnanců potvrdí vedoucí pracovník dodavatelské firmy na přiložený formulář KK_F062 Zaměstnanci externí firmy
 • Formulář o proškolení je potřeba vyplnit a zaměstnance důkladně proškolit pro každý pracovní úkol

Před vstupem (vjezdem) do areálu závodu

 • Před vjezdem (vstupem) do areálu vyžadujeme, aby návštěvníci bez prodlení vstoupili do recepce objektu a zde vyplnili údaje do návštěvní knihy (Svým podpisem stvrdí, že se před vjezdem (vstupem) do areálu seznámil s Příručkou o bezpečnosti, zdraví a životním prostředí a akceptují povinnosti z této příručky vyplývající. Rovněž svým podpisem stvrdí svůj souhlas se všemi podmínkami a ustanoveními uvedenými na druhé straně tohoto dokumentu (Dohoda o zachování mlčenlivosti)
 • Ostraha objektu jim potom propůjčí vizitku Návštěva resp. Visitor, kterou návštěvník připevní viditelně na svůj oděv a při odchodu tuto vizitku vrátí a znovu se odepíše v knize návštěv (Záznam o návštěvách)
 • Ostraha se spojí s kontaktní osobou v závodě, která si Vás buď vyzvedne na vrátnici, či vás do závodu doprovodí člen ostrahy objektu. Je zakázáno pohybovat se po areálu závodu bez vědomí kontaktní osoby

Parkování, doprava

 • Parkování pro zaměstnance, návštěvníky a dodavatele je vyhrazeno před vjezdem do areálu KI Krupka
 • Vjezd do areálu je možný pouze z důvodů vyložení či naložení materiálu a vždy jen s platným povolením, které vydává pracovník ostrahy
 • Povolení k vjezdu je časově omezené, v zásadě jde o povolení na 1 hodinu. Oprávněnost povolení k vjezdu schvaluje Kontaktní osoba
 • Vozidlo bude vpuštěno do areálu pouze tehdy pokud dodavatel vjíždí do areálu s materiálem, který za normálních podmínek nelze přenášet bez pomoci automobilu (nářadí, ukázkové předměty, stavební části, materiál apod.)
 • V souvislosti s bezpečnostními pravidly musí být všechny vozidla, které vjíždějí a vyjíždějí z areálu kontrolovány, proto byste si měli být vědomi toho, že v případě odjezdu vašeho vozidla, můžeme požadovat prohlídku vozu. Pokud se nejedná o soukromé vozidlo, mohli bychom si vyžádat od řidičů řidičský průkaz a povolení k tomu, že je oprávněn vozidlo řídit
 • V každém případě se musí dodržovat rychlostní limity. V areálu KI CZ je to 10 km/h. Na jednotlivých pracovištích se vyskytují různá manipulační vozidla, takže byste měli být opatrní a vyvarovat se jakéhokoli kontaktu s těmito vozidly

Povolení k práci / Povolení pro práci s otevřeným ohněm

 • Zaměstnanci dodavatele jsou povinni respektovat pokyny vedoucích zaměstnanců, uniformovaných členů ostrahy, každý den zahájit práci až po kontaktu s pověřeným zástupcem společnosti a až po vystavení Povolení k práci pověřeným zaměstnancem k tomu určeným ( osobu způsobilou vydávat povolení k práci Vám zajistí vaše kontaktní osoba)

 • Toto povolení k práci nemá neomezenou platnost a platí vždy na 1 pracovní úkol. Více o povolení k práci a dalších potřebných povolení naleznete v dokumentu „Zajištění HSE zaměstnanci externích firem“ bez jehož znalostí nelze zahájit práci v areálu KI Krupka

 • Podkladem pro vydání povolení k práci je i formulář KK_F062 Zaměstnanci externí firmy a v případě Povolení pro práci s otevřeným ohněm např. Svářecí průkaz, případně další doklady

 • Proto, máte-li pochybnosti, že jste nebyli proškoleni z tohoto dokumentu okamžitě se obraťte na vaši kontaktní osobu v KI Krupka

Které dokumenty potřebuji před vstupem do areálu bezpodmínečně znát

 • Příručka o bezpečnosti, zdraví a životním prostředí určená pro zaměstnance, návštěvy a dodavatele (tuto lze získat na vrátnici objektu – při každém vstupu do areálu je nutné se zapsat a souhlasit s požadavky které vyplývají právě z této příručky)

Balík dokumentace určený pro externí firmy (pracující v závodě) obsahuje

 • Zajištění HSE zaměstnanci externích firem
 • Požární evakuační plán
 • Požární poplachová směrnice
 • Riziková analýza – Všeobecná nebezpečí
 • Formulář - Zaměstnanci externích firem
 • Technologický postup práce
 • Dotazník pro externí firmu (určený pro zavedení dodavatele do Seznamu schválených dodavatelů

Balík dokumentace určený pro dodavatele chemických látek nebo směsí obsahuje:

 • Místně provozní bezpečnostní předpis pro stáčení látek
 • SC Emulze olejů
 • SC Borax
 • SC Čpavková voda
 • SC Kyselina sírová
 • Prosíme Vás o dodržování výše uvedených pravidel.
 • Dokumenty je potřeba rozbalit v programu winzip

 Balík dokumentace určený pro dopravce

 • Pokyny pro dopravce surovin pro kmenárnu (CZE,DE,ENG)
 • Pokyny pro dopravce surovin pro přípravnu pojiva (CZE,DE,POL)
 • Pokyny pro dopravce zboží (minerální izolace) (CZE,DE,ENG,SRB,POL,HUN,RUS,ROM)

 

Prosíme Vás o dodržování výše uvedených pravidel.

Dokumenty je potřeba rozbalit v programu winzip.

 

Soubory ke stažení

15-7.ZIP Documentation for contractors working on-site (ENG only) 5448 kB
Contractor.zip Dokumentace potřebná pro dodavatele prací (CZE) 1915 kB
15-2.ZIP Dokumentace potřebná pro dodavatele chemických látek a směsí (CZE) 5613 kB
15-3.ZIP Pokyny pro dopravce surovin pro kmenárnu (CZE,DE,ENG) / Raw materials suppliers (BATCH) 6006 kB
15-4.ZIP Pokyny pro dopravce surovin pro přípravnu pojiva (CZE,DE,POL) / Raw materials suppliers (Binder) 7739 kB
15-5.ZIP Pokyny pro dopravce zboží (CZE,DE,ENG,SRB,POL,HUN,RUS,ROM) / Hauliers 5393 kB

KNAUF INSULATION DOPORUČUJE

informovat se o vývoji nových technologií a akcích, které Knauf Insulation pořádá.

Zateplíme celý dům

Pro všechny, kterým nejsou lhostejné vysoké účty za topení nebo klimatizaci, kteří chtějí mít na svém domě pouze zdraví neškodlivé materiály bez formaldehydů a zároveň pro ty, kteří myslí také na ochranu životního prostředí, připravila společnost Knauf Insulation zajímavou podzimní nabídku.

V období od 19. října do 8. listopadu bude probíhat kampaň, která si klade za cíl připomenout výhody Ecose Technology a zároveň padesátiprocentním snížením ceny inspirovat k zateplení domu třeba ještě před nadcházející zimou.

KNAUF INSULATION spol. s r.o.

Minerální izolace, doporučené řešení izolování domu, reference, aplikační postupy, informace o společnosti Knauf Insulation.

SLEDUJTE NAŠI PRÁCI

Tvůrce webu