Podmínky práce v závodě

Společnost Knauf Insulation se zavazuje k tomu, že bude ochraňovat zdraví a starat se o bezpečnost zaměstnanců s přihlédnutím na externí dodavatele a návštěvy, a rovněž o ty, kteří mohou být ovlivněni jejich aktivitami. Dodržujeme, ale rovněž i vyžadujeme bezpečnost a zdravé pracovní podmínky, vybavení, systémy a procedury které jsou pro tento účel vyžadovány pro všechny zaměstnance a dodavatele a poskytuje také výuku, ale i dohled. Jsme si vědomi toho, že jsme povinni chránit nejen naše zaměstnance, ale i zaměstnance externích dodavatelů, vykonávající pracovní činnosti v areálu závodu. K zajištění bezpečnosti našich i vašich zaměstnanců vás prosíme, abyste věnovali dostatečnou pozornost níže uvedeným zásadám a pokynům, které jsou pro každého externího dodavatele a návštěvníka závazné.

Před započetím prací

 • Práce v areálu závodu jsou povoleny pouze schváleným dodavatelům (http://www.knaufinsulation-krupka.cz/registrace)
 • Jména proškolených zaměstnanců potvrdí vedoucí pracovník dodavatelské firmy na přiložený formulář KK_F062 Zaměstnanci externí firmy
 • Formulář o proškolení je potřeba vyplnit a zaměstnance důkladně proškolit pro každý pracovní úkol

Před vstupem (vjezdem) do areálu závodu

 • Je zapotřebí se zaregistrovat pomocí elektronických terminálů uvnitř objektu vrátnice.
 • Každá osoba, která vstoupí / vjede do závodu, musí projít elektronickým registračním procesem na vrátnici. Po provedení registrace návštěva, dodavatel obdrží QR cod. QR cod slouží pro vstup i výstup ze závodu v případě vjezdu či výjezdu k ovládání závor
 • Návštěvníkům společnosti je zakázán pohyb ve výrobních prostorech společnosti bez doprovodu odpovědného zaměstnance společnosti, popř. bez řádného proškolení dle platných vnitřních předpisů
 • V celém areálu společnosti. je zakázáno kouření a požívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek
 • Pro nakládku, vykládku surovin po provedení registrace a získání příslušného kódu vjedete do závodu dle ukazatele případně cedulí až na místo určení. Plánek je k dispozici u registračního procesu
 • V celém areálu společnosti Knaufinsulation spol. s r.o. je zakázáno kouření a požívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek.
 • Je zakázán pohyb ve výrobních prostorech společnosti bez doprovodu odpovědného zaměstnance společnosti, popř. bez řádného proškolení dle platných vnitřních předpisů

Parkování, doprava

 • Parkování pro zaměstnance, návštěvníky a dodavatele je vyhrazeno před vjezdem do areálu KI Krupka
 • Dodavateli bude povolen vjezd do areálu pouze tehdy pokud vjíždí do areálu s materiálem, který za normálních podmínek nelze přenášet bez pomoci automobile (nářadí, materiál stavební části apod.).
 • V souvislosti s bezpečnostními pravidly musí být vozidla, která vjíždějí a vyjíždění z areálu namátkově kontrolovány.
 • Při vystoupení z vozidla na skladovací ploše nebo silniční komunikaci jsou řidiči i osádka povinni použít reflexní vestu a pevnou bezpečnostní obuv (S1 -S3) musí splňovat minimální požadavky normy EN ISO 20345.
 • Otevření a uzavření ložných ploch vozidel se provádí pouze v místě nakládky případně vyhrazeného místa na krajnici silniční komunikace.
 • V areálu společnosti je zakázán pohyb vozidel s otevřenými a nezajištěnými prvky ložných ploch (plachty, dveře).
 • Při nakládce nebo vykládce musí být vozidlo zajištěno proti samovolnému pohybu.
 • Jakoukoliv mechanizovanou nakládku nebo vykládku provádějí pouze zaměstnanci společnosti. Osádce je v tomto případě zakázáno se zdržovat na ložné ploše vozidla nebo v její těsné blízkosti tam, kde hrozí nebezpečí úrazu.
 • Maximální povolená rychlost jízdy v areálu společnosti je 15 km/hod.
 • Dodržujte pokyny bezpečnostních značek.
 • Řidič vozidla je v areálu společnosti odpovědný za pohyb osádky vozidla.
 • Pozor! V areálu společnosti se pohybují motorové vozíky a chodci.

Povolení k práci / Povolení pro práci s otevřeným ohněm

 • Zaměstnanci dodavatele jsou povinni respektovat pokyny vedoucích zaměstnanců, každý den zahájit práci až po kontaktu s pověřeným zástupcem společnosti a až po vystavení Povolení k práci pověřeným zaměstnancem k tomu určeným ( osobu způsobilou vydávat povolení k práci Vám zajistí vaše kontaktní osoba)

 • Toto povolení k práci nemá neomezenou platnost a platí vždy na 1 pracovní úkol. Více o povolení k práci a dalších potřebných povolení naleznete v dokumentu „Zajištění HSE zaměstnanci externích firem“ bez jehož znalostí nelze zahájit práci v areálu KI Krupka

 • Podkladem pro vydání povolení k práci je i formulář KK_F062 Zaměstnanci externí firmy a v případě Povolení pro práci s otevřeným ohněm např. Svářecí průkaz, případně další doklady

 • Proto, máte-li pochybnosti, že jste nebyli proškoleni z tohoto dokumentu okamžitě se obraťte na vaši kontaktní osobu v KI Krupka

Balík dokumentace určený pro externí firmy (pracující v závodě) obsahuje

 • Zajištění HSE zaměstnanci externích firem
 • Požární evakuační plán
 • Požární poplachová směrnice
 • Riziková analýza – Všeobecná nebezpečí
 • Formulář - Zaměstnanci externích firem
 • Technologický postup práce
 • Dotazník pro externí firmu (určený pro zavedení dodavatele do Seznamu schválených dodavatelů

Balík dokumentace určený pro dodavatele chemických látek nebo směsí obsahuje:

 • Místně provozní bezpečnostní předpis pro stáčení látek
 • SC Emulze olejů
 • SC Borax
 • SC Čpavková voda
 • SC Kyselina sírová
 • Prosíme Vás o dodržování výše uvedených pravidel.
 • Dokumenty je potřeba rozbalit v programu winzip

 Balík dokumentace určený pro dopravce

 • Pokyny pro dopravce surovin pro kmenárnu (CZE,DE,ENG)
 • Pokyny pro dopravce surovin pro přípravnu pojiva (CZE,DE,POL)
 • Pokyny pro dopravce zboží (minerální izolace) (CZE,DE,ENG,SRB,POL,HUN,RUS,ROM)

 

Prosíme Vás o dodržování výše uvedených pravidel.

Dokumenty je potřeba rozbalit v programu winzip.

 

Soubory ke stažení

15-7.ZIP Documentation for contractors working on-site (ENG only) 5448 kB
Contractor.zip Dokumentace potřebná pro dodavatele prací (CZE) 1915 kB
15-2.ZIP Dokumentace potřebná pro dodavatele chemických látek a směsí (CZE) 5613 kB

© Knauf Insulation. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio