Politika Integrovaného systému řízení (KIMS)

V přímé návaznosti na strategii skupiny KI Group, stanovuji tuto Politiku integrovaného systému řízení (KIMS) společnosti KNAUF INSULATION spol. s r.o.:

1. Jsme globální, rodinný podnik. Naše klíčové hodnoty - partnerství, nasazení, podnikavost a lidskost – jsou našimi řídicími principy. Definují, v co organizace věří, jak hodlá reagovat na své zákazníky a vnější svět a čím chce své zákazníky přitahovat. Tyto hodnoty představují naše zaměření na zákazníky a jejich společenství. Odrážejí jedinečnou kulturu a jsou klíčem k úspěchu, a to v každém okamžiku každého dne.

2. Jako moderní výrobce a distributor dodržujeme právní a jiné předpisy v oblasti BOZP a ŽP s přihlédnutím na prevenci a možnosti neustálého zlepšování. Reagujeme na změny v právních předpisech, na nové odborné poznatky a iniciativy, na technický vývoj, na změny očekávání a potřeb našich zákazníků a na změny dalších požadavků týkajících se oblastí našeho podnikání.

3. Aktivně spolupracujeme s našimi dodavateli a hodnotíme je se zaměřením na zvýšení kvality vstupů, na rozvoj ochrany životního prostředí, na zlepšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví. S našimi dodavateli budujeme partnerské vztahy. Důsledně vyžadujeme od dodavatelů a obchodních partnerů zodpovědný přístup k ochraně životního prostředí a k dodržování zásad BOZP a PO a v tomto ohledu jejich činnost monitorujeme a vyhodnocujeme.

4. Realizací produktů v souladu s požadavky v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví zabezpečujeme očekávání svých zákazníků, a tím upevňujeme konkurenční výhody společnosti tak, abychom byli pro zákazníka první volbou. Sledujeme a vyhodnocujeme spokojenost zákazníků a trvale zlepšujeme naše výrobky a poskytované služby.

5. Neustále zdokonalujeme procesy řízení kvality, ochrany zdraví zaměstnanců a bezpečnosti práce, environmentálního řízení a spotřeby energie v souladu s nejnovějšími technickými a vědeckými poznatky. Zlepšování procesů je zaměřeno na požadavky a očekávání zákazníků a ostatních zainteresovaných stran. Vycházíme z principu neustálého zlepšování a tím se zavazujeme udržovat, rozvíjet a zdokonalovat náš integrovaný systém řízení. Posilujeme znalosti, dovednosti a kvality zaměstnanců společnosti investicemi do jejich vzdělávání a růstu.

6. Poskytujeme informace a otevřeně komunikujeme s veřejností a s ostatními zainteresovanými stranami o vlivech naší činnosti na životní prostředí. Jsme vnímáni jako zodpovědná společnost a dobrý soused. Naše politika je dostupná všem zaměstnancům, zákazníkům, široké veřejnosti a orgánům státní správy. Udržujeme otevřený dialog se zákazníky, státními orgány, zaměstnanci, dodavateli a sousedy s cílem naplňovat oprávněné zájmy a požadavky v otázkách spotřeby energie, životního prostředí, BOZP a kvality výrobků a služeb.

7. Plánujeme a zabezpečujeme potřebné zdroje pro úplnou funkčnost a pravidelné zlepšování integrovaného systému řízení a zvyšování kompetencí zaměstnanců. Při zabezpečování zdrojů dbáme na požadavky vysoké kvality výroby, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce a ochrany zdraví a hospodárného využití energií. Nejcennějším zdrojem naší společnosti jsou její zaměstnanci.

8. Klademe důraz na prevenci zaměřenou na snížení vlivu našich aktivit na životní prostředí, na vysoký standard hygieny práce; v rámci společnosti zajišťujeme preventivní lékařskou péči. Snižujeme množství odpadů a spotřebu zdrojů (surovin, materiálů, energie), prosazujeme obnovování těchto zdrojů a recyklaci odpadů tam, kde je to proveditelné. Minimalizujeme dopad užívání nebezpečných látek a přípravků, systematickou vnitřní kontrolou předcházíme vzniku incidentů.

9. Ve všech našich činnostech vyhledáváme, analyzujeme a řídíme rizika z hlediska ohrožení kvality, životního prostředí, spotřeby energií a bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Posuzujeme environmentální aspekty s významným dopadem na životní prostředí, nebezpečí v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovištích a rizika ohrožení kvality.

10. V posledních deseti letech jsme zaznamenali výrazný růst a stali jsme se třetím největším výrobcem izolací na světovém trhu. Ovšem to s sebou přineslo i zvýšený vliv naší činnosti na životní prostředí a s tím i zvýšenou odpovědnost za to, jak s těmito dopady nakládáme. Dopady naší činnosti a naše schopnost pozitivního vlivu na udržitelnost se dělí na 3 samostatné oblasti: Budovy – a naše role v aktivním zapojení se do debaty o širokých tématech udržitelných budov; - Výrobky: máme zodpovědnost za výrobu kvalitnějších a udržitelnějších výrobků z hlediska životního prostředí; - a za způsob, jakým společnost řídíme. Naše roční cíle vycházejí ze zprávy o udržitelnosti firmy a jejich cílem je nasměrovat nás k rozvoji lépe udržitelné firmy.


Pro plnou realizaci této Politiky KIMS vedení společnosti zabezpečí následující:

1. Bude ukládat roční „Cíle KIMS“ pro postupnou a plynulou realizaci „Politiky KIMS“ a trvale sledovat jejich plnění, účinnost a přiměřenost.

2. Zajistí potřebné zdroje k naplnění „Politiky KIMS“.

3. Seznámí s tímto dokumentem zaměstnance společnosti tak, aby byla „Politika KIMS“ správně pochopena, podporována a respektována.

4. Bude pravidelně vyhodnocovat aktuálnost „Politiky KIMS“ a v případě potřeby provede její aktualizaci.

 

Radek Bedrna
Generální ředitel
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

 

© 2024 Knauf Insulation. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio