GRANT KNAUF INSULATION  2024
 

Společnost Knauf Insulation po šestnácté otvírá svůj grant k podpoře komunitních neziskových projektů. Pro rok 2024 v objemu 500 000,- Kč. Grantový program je určený pro ty, kteří mají nápady a vůli změnit své okolí k lepšímu. Pro ty, co se chtějí podílet na tvorbě příjemnějšího a zdravějšího života v Krupce. Programy sociální zodpovědnosti, které Knauf Insulation krupské komunitě přinesl od zahájení provozu svého závodu v červnu 2006 ve zdejší průmyslové zóně, letos dosáhnou výše 28 700 000 Kč!
Přejeme Vám krásné léto a děkujeme za Váš příspěvek k lepšímu a udržitelnějšímu životu v Krupce a jejím okolí.       

Ing. Jan Brázda, ředitel závodu

__________________

Cíl grantového programu?
Společnost Knauf Insulation podporuje oceněné neziskové komunitní projekty celkem částkou 500 000 Kč. Maximální výše podpory jednoho projektu je 50 000 Kč.
Cílem grantu je přispět ke zkvalitnění života obyvatel Krupky a nejbližšího okolí a napomoci zdravému životu komunity. Podporuje principy udržitelného rozvoje komunity a společnosti. Grant je jedním z prvků sociální zodpovědnosti Knauf Insulation vůči regionu, kde působí a podporuje naplňování hodnot skupiny KNAUF, jakými jsou „partnerství“ a „lidskost“.

Komu je grant určen?
O grant mohou žádat skupiny občanů i jednotlivci, neziskové organizace, ale také organizace financované z veřejných zdrojů, např. mateřské školy apod.
Projekty mohou být realizovány prioritně ve městě Krupka a v městských částech Horní Krupka, Bohosudov, Unčín, Soběchleby, Vrchoslav, Nová Vrchoslav, Maršov, Nové Modlany, a Fojtovice. Jsme ale otevřeni i zajímavým nápadům v okolí Krupky.

Harmonogram grantového programu?
Projekty přihlašujte pomocí elektronického formuláře (naleznete zde). Kontaktní osobou je asistentka ředitele závodu Susan Razzaková. Součástí vyplněného formuláře mohou být přílohy do max. 2 stran formátu A4.
 
Přihlášky neziskových projektů lze zadávat, elektronicky pomocí formuláře na www.knaufinsulation-krupka.cz nebo zaslat doporučeně (závazné je datum pošt. razítka), a to na adresu: Susan Razzaková, Knauf Insulation, spol. s r.o., Pod Dolní drahou 110, 417 42 Krupka. V případě podání poštou označte obálku heslem „Grant 2024“.  Uzávěrka přihlášek je pondělí 23. září 2024 24:00 hod.
Každý žadatel bude informován, že jeho projekt byl přijat k posouzení. Úspěšné projekty budou zveřejněny na webových stránkách www.knaufinsulation-krupka.cz a poté v měsíčníku Radnice města Krupka nejpozději do konce října 2024.
 
Realizace podpořených projektů musí být dokončena včetně financování do 30. 9. 2025, nebude-li v darovacích smlouvách dojednáno jinak. Darovací smlouvy budou uzavřeny v průběhu října 2024.
Předpoklady pro udělení podpory?
Při výběru projektů budou mít největší váhu následující hodnotící kritéria dle bodové stupnice: 0 = vůbec, 1 = slabě, 2 = středně, 3 = silně, 4 = zcela v souladu

 

Hodnotící aspekty přihlášek:
• pozitivní dopad na životní prostředí
• vliv na zdraví obyvatel, mentální a fyzické kondice
• pozitivní dopad na kulturu a vzdělání obyvatel, rozvoj digitálního prostředí a dovedností
• zkvalitnění života sociálně ohrožených skupin občanů (děti, senioři, lidé s handicapem aj.)
• ovlivnění co největšího počtu obyvatel přímo (počet obyvatel, kteří budou přímo využívat výhod, které jim projekt přinese)
• ovlivnění co největšího počtu obyvatel nepřímo (oslovení a možné budoucí využití a spolupráce s širokou veřejností v Krupce a okolí)
• dlouhodobost, synergie projektu, spolupráce s dalšími projekty/partnery (např. výchova, rekonstrukce škol, domácností, osvěta o energii apod.)
• přenositelnost projektu (možnost využití projektu ve větším měřítku, např. z jednoho domu na celou čtvrť, z jedné obce na celý region, zemi apod.)
• míra ochoty se podílet na spolufinancování projektu
• inovativnost projektu, kreativita nápadu
• podložení projektu pozitivní referencí (eventuálně referencemi), důvěryhodnost žadatele
 
 Další předpoklady?
• subjekt může podat pouze jednu přihlášku obsahující jenom jeden projekt
• záměr či projekt, je v souladu se zákony ČR, neobchází je a nepříčí se dobrým mravům a normám společnosti
• žadatel spadá do cílové skupiny pro podporu a není v registru dlužníků
• projekt spadá do podporovaných oblastí
• projekt je podán do termínu uzávěrky ve formě vyplněné přihlášky
• žadatel v přihlášce udělí souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce
• žadatel se zavazuje přijmout návrh darovací smlouvy o poskytnutí daru bez výhrad
• příjemce podpory svým projektem nevstupuje do vlastnických práv třetích osob

S žádostmi o podporu se seznámí grantová komise a poté se sejde k jejich posouzení.
O doporučených projektech hlasuje grantová komise na principu prosté většiny hlasů. Každý člen grantové komise má jeden hlas a hodnotí postupně dle výše uvedených kritérií a bodové stupnice.

Členy grantové komise jsou:
• předseda grantové komise, ředitel závodu KI v Krupce Ing. Jan Brázda
• ředitel ZŠ a MŠ Teplická v Krupce Mgr. Tomáš Liška
• Teplický deník Mgr. Olga Tušicová
• představitel RMK Krupka, o.s., Bedřich Pavka
• HSE & Systems manažerka závodu KI Bc. Jana Lovásová

• HR manažerka KI pro ČR Ing. Petra Růžičková


O přidělení podpory doporučeným projektům rozhodne pověřený zástupce managementu Knauf Insulation. Doporučení grantové komise nejsou právně závazná pro poskytnutí podpory.


Důvody k vyloučení žádosti?
• podání přihlášky po termínu uzávěrky
• chybějící údaje v přihlášce či chybějící přílohy
• projekt postrádá informace nezbytné pro věcné posouzení
• projekt nespadá do podporovaných oblastí

 

 


 
Smluvní podmínky pro poskytnutí podpory?
O poskytnutí příspěvku – finančního daru, je s úspěšnými žadateli sepsána darovací smlouva. Odpovídající výše přidělené podpory (grant) bude žadateli zaslána do 14 dnů od termínu podpisu smlouvy.


Příjemce podpory je povinen poskytnuté prostředky použít v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy. V případě porušení těchto podmínek je povinen celou podporu vrátit do 14 dnů zpět. Příjemce příspěvku se zavazuje uvádět na všech podkladech souvisejících s akcí nebo činností, že byla financována z prostředků grantového programu Knauf Insulation.
 

Příjemce podpory umožní monitoring/kontrolu řízení projektu a čerpání grantu pověřeným „garantem projektu“ (obvykle jeden ze členů grantové komise) a na požádání doloží doklady o čerpání grantu v souladu s projektem.


Příjemce podpory se zavazuje zpracovat po skončení projektu závěrečnou zprávu (protokol realizace projektu) a poskytuje souhlas s jejím zveřejněním na internetových stránkách společnosti Knauf Insulation http://www.knaufinsulation-krupka.cz
 

 

 

© 2024 Knauf Insulation. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio