KI Krupka

Cvičný test znalostí pro dodavatele prací

Prosím zaškrtněte správnou odpověď u každé otázky!!

Vjezd do areálu je možný pouze:
z důvodů vyložení či naložení materiálu a vždy jen s platným povolením, které vydává pracovník ostrahy.
z důvodů vyložení či naložení materiálu a vždy jen s platným povolením, které vydává kontaktní osoba v závodě KI.
s povolením ostrahy, stačí zápis do knihy vjezdů na vrátnici.
 
Povolení k práci a tedy schválení lze vydat pouze externí firmě, pokud splňuje tyto podmínky:
má schválen technologický postup práce pracovníkem KI
má s sebou všechno nářadí a ochranné pomůcky včetně lékárničky a hasících prostředků
v areálu KI již jednou byla
 
Jakým způsobem je vyznačena v areálu bezpečná cesta:
Písemným a grafickým značením - zelenou barvou.
Oranžovou barvou.
Není vyznačena.
 
Není-li v kontraktu dohodnuto jinak, je dodavatel povinen ukládat odpad:
do řádně označených nádob nebo kontejnerů Marius Pedersen.
do vlastních dovezených a řádně označených nádob nebo kontejnerů.
do vlastních dovezených a řádně označených nádob nebo kontejnerů KI Krupka.
 
Evakuace bude probíhat postupně dle vyznačených únikových cest až na:
na prostranství kmenárny.
určené prostranství před vrátnicí.
parkoviště před vrátnici.
 
Vypouštění odpadní vody do dešťové kanalizace :
Není přípustné.
Jen se souhlasem odpovědné osoby KI.
Je povoleno.
 
Práce s azbestem:
jsou povoleny pouze s přihlédnutím k rizikům
jsou povoleny
nejsou povoleny
 
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů:
jsou zaměstnavatelé povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat
jsou zaměstnanci povinni pracovat tak jak určí zaměstnavatel, který má více zaměstnanců.
jsou povinni spolupracovat s koordinátorem BOZP
 
Při chůzi po schodech je zakázáno:
Scházení přes více schodišťových stupňů najednou.
Věnovat pozornost chůzi po schodech.
Věnovat zvýšenou pozornost pohybu mimo komunikace.
 
Uzavřený prostor je bezpečný:
pouze do 8 hodin od proměření atmosfery
do 72 hodin od proměření atmosfery
vždy bez proměření atmosféry
 

Cvičný test znalostí pro dodavatele prací

Prosím zaškrtněte správnou odpověď u každé otázky!!

Co patří mezi závažná nebezpečí v závodě KI Krupka?
zvýšená radiace
azbestový prach
zvýšená hladina hluku
 
Každý zaměstnanec externí firmy je před vstupem do areálu závodu povinen prokázat se:
Objednávkou a povolením k práci.
Platným proškolením z hlavních dokumentů vztahující se k ochraně zdraví a bezpečnosti pracujících, včetně základních zásad ochrany ŽP a dalších organizačních pokynů.
Občanským průkazem případně jiným platným průkazem totožnosti.
 
Pro případ nouzové situace a pro případ, kdy je nutná částečná nebo úplná evakuace pracoviště, jsou určeny:
úniková vrata
shromažďovací body
hlídky první pomoci
 
Vozidlo bude vpuštěno do areálu pouze tehdy pokud dodavatel vjíždí do areálu s materiálem, který za normálních podmínek nelze přenášet bez pomoci automobilu - tím jsou myšleny:
nářadí, dárkové předměty pro obchodní partnery
nářadí, ukázkové předměty, stavební části, materiál
poznámkový blok, mobilní telefon pro účely schůzky
 
Písemné povolení k fotografování v areálu závodu vydává:
ředitel závodu.
manažer Vaší kontaktní sooby.
recepční.
 
Vypouštění odpadní vody do dešťové kanalizace :
Není přípustné.
Jen se souhlasem odpovědné osoby KI.
Je povoleno.
 
Jména proškolených zaměstnanců potvrdí vedoucí pracovník na:
Formulář KK_F062 Zaměstnanci externí firmy kterým se prokáží zaměstnanci externí firmy před vstupem do areálu závodu.
Na jakémkoliv formuláři kterým se prokáží zaměstnanci externí firmy před vstupem do areálu závodu.
Nemusí se prokazovat proškolením, postačí proškolení při vydávání povolení k práci.
 
Externím dodavatelům je zakázáno:
kouřit
svačit
používat mobilní telefony
 
Je areál závodu monitorován kamerovým systémem průmyslové kamery?
Celý areál je monitorován.
Ne není monitorován vůbec.
Monitorován je jen vjezd (vstup) do areálu závodu.
 
Zaměstnanci externí firmy musí být před vstupem do areálu závodu proškoleni z dokumentů, které se nacházejí:
na webových stránkách úřadu bezpečnosti práce.
ze zákoníku práce a všech interních směrnic.
na webových stránkách závodu případně jsou firmě zaslány emailem.
 

KNAUF INSULATION DOPORUČUJE

informovat se o vývoji nových technologií a akcích, které Knauf Insulation pořádá.

Zateplíme celý dům

Pro všechny, kterým nejsou lhostejné vysoké účty za topení nebo klimatizaci, kteří chtějí mít na svém domě pouze zdraví neškodlivé materiály bez formaldehydů a zároveň pro ty, kteří myslí také na ochranu životního prostředí, připravila společnost Knauf Insulation zajímavou podzimní nabídku.

V období od 19. října do 8. listopadu bude probíhat kampaň, která si klade za cíl připomenout výhody Ecose Technology a zároveň padesátiprocentním snížením ceny inspirovat k zateplení domu třeba ještě před nadcházející zimou.

KNAUF INSULATION spol. s r.o.

Minerální izolace, doporučené řešení izolování domu, reference, aplikační postupy, informace o společnosti Knauf Insulation.

SLEDUJTE NAŠI PRÁCI

Tvůrce webu