ZLÉ ČASY A BOLEST TÝMY POSILUJÍ A UTUŽUJÍ CHARAKTER

ZLÉ ČASY A BOLEST TÝMY POSILUJÍ A UTUŽUJÍ CHARAKTER. JE TO SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST POZNAT, JAK DOBŘÍ NAŠI LIDÉ JSOU.
ZAKUSIT TĚŽKÉ ČASY JE DAR.

 

Jan Brázda je ředitelem našeho závodu v Krupce v České republice od roku 2005, kdy zde místo areálu byl jen prázdný pozemek o rozloze 25 hektarů. Závod v Krupce byl prvním projektem, kdy skupina Knauf postavila na zelené louce závod na výrobu skelné minerální vlny, a doposud se jedná o nejrychleji vybudovaný závod s nejkratší návratností.


Jak jsme se vypořádali s výzvami roku 2020?

Snažili jsme se využít své duševní síly a smyslu pro humor v situaci, kdy nás tvrdě zasáhly děsivé zprávy o covid-19. A nedovolili jsme, aby naše týmy přemohl strach.
 
Co jste dělal před příchodem do společnosti Knauf Insulation?
Bezprostředně před nástupem do společnosti Knauf Insulation jsem byl od roku 2003 vedoucím výzkumu a vývoje ve společnosti Sklostroj. Sklostroj dodával na klíč projekty pro závody na výrobu skleněných obalů (zejména v Rusku a zemích Společenství nezávislých států) a také výrobní stroje a linky.


Kdy jste začal pracovat pro Knauf Insulation?
3. května 2005 v prázdné pronajaté kanceláři v Teplicích.


Kdy jste se stal ředitelem závodu?
3. května 2005, ale tehdy šlo o prázdný pozemek o rozloze 25 hektarů v průmyslové zóně v Krupce.
Jaké jsou zatím největší výzvy roku 2020?
I nadále dosahovat skvělých výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dlouhodobě pracovat bez nehod s následnou pracovní neschopností. Preventivní výměna našich formovacích řetězců s cílem zajistit splnění bezpečnostních norem a vysokou celkovou efektivnost zařízení (ukazatel OEE). Dále pak projekty automatizace, kontrola a digitalizace našeho prostředí na základě modelu – to vše v období s omezenými investičními výdaji, v době, kdy je obtížné získat zdroje. Samozřejmě opatření související s covid-19, komunikace a vedení s cílem zajistit, abychom nepřišli o jediného zákazníka nebo zaměstnance a aby závod zůstal bezpečným pracovištěm. V neposlední řadě pak zajištění úspěšného certifikovaného auditu našeho integrovaného řídicího systému (ISO 9001, 14001, 45001, 50001) prováděného společností TÜV NORD plně v souladu s příslušnými normami.

Jak se váš závod vypořádal s výzvami roku 2020?
Předložili jsme vrcholovému vedení silné argumenty, proč do závodu v Krupce znovu investovat peníze. Pracovali jsme tvrdě, ale chytře a s použitím týmového ducha, znalostí a zkušeností, energie a vůle jsme usilovali o neustálé zlepšování. Bez ohledu na obtíže jsme si zachovali optimistické smýšlení a humor. Neopomněli jsme častou komunikaci a zpětnou vazbu ohledně změn a vedení šlo příkladem, pokud jde o soulad mezi tím, co děláme, a našimi cíli (tedy smysluplnost) a osobní integritu vedoucích pracovníků. Snažili jsme se využít své duševní síly a smyslu pro humor v situaci, kdy nás tvrdě zasáhly děsivé zprávy o covid-19. A nedovolili jsme, aby naše týmy přemohl strach.


Chtěl byste se s kolegy podělit o důležité získané poznatky či poučení?
Zlé časy a bolest týmy posilují a utužují charakter. Je to skvělá příležitost poznat, jak dobří naši lidé jsou. Zakusit těžké časy je dar.

Jak je prostředí ve vašem závodu ovlivněno bezpečnostními požadavky vyžadovanými po pandemii?
Došlo k fyzickým změnám, jako je zavedení ochranných bariér, omezený počet židlí v místnosti, bezdotykové ovládání některých zařízení, otevřená okna a nepřetržitě puštěná klimatizace. Všude je cítit dezinfekce a vidět velké množství značení a vizuální management. Zásadní je však to, že jsme si znovu uvědomili, že zdraví, duševní i tělesné, je skutečně základní hodnotou. Jedná se o velmi křehký aspekt našeho života. Situace výrazněji poukázala na to, jak citlivá může být štíhlá organizace. Máme jen pár lidí s určitými soubory dovedností schopné řídit naše procesy a ovládat naše zařízení. Když o dva nebo tři z nich přijdeme, závod je v ohrožení. Situace rovněž zdůraznila, jak důležité je opakovaně posuzovat obchodní rizika.


Jaká hlavní opatření jste zavedli, aby váš tým byl v bezpečí jako doma? 
Jedná se o soubor tvrdých a měkkých aspektů a změn v souladu s interními předpisy skupiny jako „As Safe As Home“ (Stejně bezpečně jako doma) a DASH (udržování odstupu, cirkulace vzduchu, čistota povrchů a hygiena) i v souladu s českými právními předpisy. Klíčový byl proaktivní přístup našich zaměstnanců ve všech oblastech v raných fázích pandemie. Nebyl dostatek osobních ochranných prostředků ani zkušeností nebo informací o tom, co se děje.
Vyráběli jsme si vlastní roušky, zavedli různá opatření a změnili chování, abychom předešli nákaze. Používali jsme zdravý rozum, byli jsme kreativní a těžili jsme z duševní zralosti lidí, abychom dosáhli respektu, ochoty spolupracovat a poskytovat podporu.

Jaké jsou vaše ambice, pokud jde o váš závod?
Dosáhnout vize pro rok 2025, se kterou pracovníci závodu přišli v letech 2013–2014 a která zahrnuje 260 individuálních snů a přání. Tuto vizi systematicky naplňujeme. Chcete ukazatele KPI? Nulová celková míra zaznamenaných incidentů (TRIR), vysoká celková efektivnost zařízení (OEE), spotřeba energie v závodu na 95 % současné výchozí úrovně, žádné reklamace kvůli kvalitě a množství spokojených zákazníků. Nula tun odpadu vyvezeného na skládku, plně digitalizované procesy s operátory, kteří monitorují pouze změny výrobků, a plně využívaná kapacita závodu. Kompetentní a motivovaní lidé pracující ve zdravém a příjemném prostředí. Strategie nízkých nákladů a úroveň kvality jsou naší dlouhodobou konkurenční výhodou a našim konkurentům způsobují bolesti hlavy. Že se jedná o nerealistické ambice? Pracujeme tímto způsobem už více než 14 let a proměňujeme své sny v realitu.


Na které ze svých pracovních úspěchů jste nejvíc hrdý?
Z „tvrdých“ aspektů na to, že mě vedení společnosti pověřilo vedením týmu auditorů, jejichž úkolem bylo najít osvědčené podnikové postupy, návrhy a specifikace. Během pouhých šesti měsíců jsme v roce 2009 v závodech Knauf Insulation ve Spojených státech i v EU zkontrolovali a vyhodnotili stovky aspektů. Tím, že s ostatními sdílíme to nejlepší, se můžeme tolik naučit! Z „měkkých“ aspektů pak na pozoruhodný osobní rozvoj mého kolegy, kterému stačilo dodat trochu sebedůvěry a podpory. Úžasný rozvoj za poslední tři roky.


Můžete uvést příklady, jak neustálé zlepšování proměnilo váš závod?
Každý den jsou vidět skupinky lidí provádějící audit neustálého zlepšování 0. úrovně v příslušných funkčních oblastech nebo operátor navíjecího zařízení a jeho spolupracovník provádějící údržbu zařízení. Lidé spolu hovoří, sdílejí nápady, mají jeden společný cíl vztahující se k jejich zařízení a příslušnému procesnímu kroku: dodržet dohodnuté normy a zajistit bezpečnost, přemýšlejí o zlepšování výkonu a uvědomují si, že jde o společný prospěch – o lepší výsledky s menším úsilím. Před tím, než se lidé seznámili se zásadami neustálého zlepšování a komplexní produktivní údržby, se taková kultura práce viděla jen zřídka.

Můžete uvést příklady týmové spolupráce v závodu?
Projekt balicího stroje – skvělé zlepšení spolehlivosti zařízení a efektivity procesu. Jedná se o dva jednoduché ukazatele, které jsou však provázány s hlavním podnikatelským záměrem našeho závodu a přispívají ke zlepšování nákladů, spolehlivosti služeb a ochraně životního prostředí. Zapojení dodavatele při určování příčin plýtvání obalovou fólií. Využití místních znalostí dodavatele fólie. Povědomí operátorů výrobce stroje o nákladech a dopadech na životní prostředí a o tom, co to znamená. Dosažení prvního pilotního projektu v rámci neustálého zlepšování – příslušný tým oslavil výsledky projížďkou v Lamborghini.

Jaké úspěchy byste rád zdůraznil v souvislosti s bezpečností?
Rád bych zmínil nehodu operátora sáčkovacího stroje, který si zlomil palec při výměně cívky s fólií a manipulaci s ní. Tato nehoda vedla k provedení analýzy hlavních příčin. Výsledkem analýzy hlavních příčin byl projekt a vytvoření společné platformy pro sáčkovací stroje umožňující rychlou a bezpečnou výměnu fólie, nastavení fólie a tiskařského stroje na stejnou úroveň, vyloučení nadměrného používání zdvihacích zařízení, pozemní dopravy a chůze baličů po schodech. Jasný signál ukazující, jak vedení společnosti záleží na zajištění bezpečnějšího prostředí.

Jaký má závod přínos pro místní komunitu?
Závod přímo poskytuje 130 dobře placených pracovních míst. Kromě toho nabízí našim dodavatelům (energie, surovin i služeb) obchodní příležitost v hodnotě 43 mil. eur za rok, přičemž se zaměřuje na místní/regionální dodavatele (80 % fakturované hodnoty), a podporuje sekundární zaměstnanost a příjmy z daní v našem regionu. Rok co rok dáváme místní komunitě, nevládním organizacím, školám a domovům pro seniory izolaci, peníze a svoje know-how. Dobrovolníci z našeho závodu každý rok poskytují podporu komunitním projektům. A v neposlední řadě provozujeme náš závod tak, abychom dosahovali lepších výsledků, než stanovují limity a požadavky povolení v rámci integrované prevence a omezování znečištění, a abychom minimalizovali dopad na životní prostředí a udržovali bezproblémové vztahy mezi závodem a našimi sousedy.

Které z nedávných úspěchů v oblasti trvalé udržitelnosti jsou pro závod důležité, pokud jde o nakládání s odpady, úsporu energie nebo snižování emisí?
Zaprvé recyklace odpadu z odpadní vody. Takže odpad již nekončí na skládce. Stala se z něj cenná druhotná surovina.
Závod rovněž zahájil velký projekt zaměřující se na úsporu vody?
Ano. Dalším vysoce udržitelným projektem bylo nahrazení kvalitní v závodu používané vody z městského vodovodu studniční vodou z bohatých zdrojů podzemní vody, pocházející z hlubokého vrtu, kterou nyní používáme při výrobě skelné minerální vlny. Když při výstavbě v průmyslové zóně v Krupce došlo v loňském roce k poruše veřejného vodovodu, všechny podniky s výjimkou našeho závodu na čtyři hodiny přerušily činnost.

Co byste řekl sousedům, kteří se bojí dopadu vašeho závodu na životní prostředí?
Žijeme ve stejné oblasti jako vy. Jsme odpovědným výrobcem a dobrým sousedem. Vzhledově se vám náš závod nemusí líbit, ale můžete nám věřit. Náš závod je bezpečný. Schválený zaměstnanci závodu. Zasloužíme si vaši důvěru. Jsme v širším smyslu společensky odpovědnou firmou.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

© Knauf Insulation. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio