Grant KNAUF INSULATION  2018

Společnost Knauf Insulation i letos, a tedy již po jedenácté, podpoří komunitní neziskové projekty částkou 500 000,- Kč. Grantový program je určený pro ty, kteří mají nápady a vůli změnit své okolí, udělat něco dobrého pro druhé a podílet se na vytváření příjemnějšího a zdravějšího života v Krupce. Programy sociální zodpovědnosti, které Knaufinsulation krupské komunitě přinesl od zahájení provozu svého závodu v červnu 2006 ve zdejší průmyslové zóně, letos přesáhnou již 19 milionů Kč!

Rok 2017 přinesl velký nápad a velký projekt. S pomocí obchodních partnerů KnaufInsulation a jeho Grantu se podařilo postavit nové dětské hřiště včetně lanového centry v MŠ Zvoneček v Krupce v celkové hodnotě 985 000,- Kč. Někdy je nezbytné úsilí a zdroje zacílit na velikou věc. Ta se povedla a děti v mateřské škole mají špičkové hřiště pro rozvoj fyzické zdatnosti a radost ze hry.

Vaše nápady a projekty tedy měli čas dozrát a nyní mohou být podpořeny z Grantu 2018, který otvíráme k 1.7.2018 za obvyklých podmínek získání podpory.
Přejeme Vám krásné léto a děkujeme za Váš příspěvek k lepšímu a udržitelnějšímu životu v Krupce a jejím okolí.


Ing. Jan Brázda, ředitel závodu


Cíl grantového programu?:

Společnost Knauf Insulation podporuje oceněné neziskové komunitní projekty celkem částkou 500 000 Kč. Maximální výše podpory jednoho projektu je 50 000 Kč.

Cílem grantu je přispět ke zkvalitnění života obyvatel Krupky a nejbližšího okolí a napomoci zdravému životu. Podporuje principy udržitelného rozvoje komunity a společnosti. Grant je jedním z prvků sociální zodpovědnosti Knauf Insulation vůči regionu, kde působí a podporuje naplňování hodnot skupiny KNAUF, jakými jsou „partnerství“ a „lidskost“.

Komu je grant určen?:

O grant mohou žádat skupiny občanů i jednotlivci, neziskové organizace, ale také organizace financované z veřejných zdrojů, např. mateřské školy apod.
Projekty mohou být realizovány prioritně ve městě Krupka a v městských částech Horní Krupka, Bohosudov, Unčín, Soběchleby, Vrchoslav, Nová Vrchoslav, Maršov, Nové Modlany, a Fojtovice.

Harmonogram grantového programu?:

Projekty přihlašujte pomocí elektronického formuláře (naleznete zde). Formulář v tiskové podobě obdržíte také v krupském výrobním závodě Knauf Insulation u kontaktní osoby v recepci. Kontaktní osobou je asistentka ředitele závodu Susan Novak Razzaková. Součástí vyplněného formuláře mohou být přílohy do max. 5 stran formátu A4.
 

Přihlášky neziskových projektů lze zadávat, nejlépe elektronicky pomocí formuláře na www.knaufinsulation-krupka.cznebo osobně (závazné je datum pošt. razítka), a to na adresu: Susan Novak Razzaková, Knauf Insulation, spol. s r.o., Pod Dolní drahou 110, 417 42 Krupka. V případě podání poštou označte obálku heslem „Grant 2018“.  Uzávěrka přihlášek je pátek 14. září 24:00 hod.

Každý žadatel obdrží informaci, že jeho projekt byl přijat k posouzení. Úspěšné projekty budou zveřejněny na webových stránkách www.knaufinsulation-krupka.cz a poté v měsíčníku Radnice města Krupka nejpozději do konce října 2018.
 

Realizace podpořených projektů musí být dokončena včetně financování do 30. 9. 2019, nebude-li v darovacích smlouvách dojednáno jinak. Darovací smlouvy budou uzavřeny v průběhu října 2018.

Předpoklady pro udělení podpory?:

Při výběru projektů budou mít největší váhu následující kritéria dle bodové stupnice:
(0-vůbec, 1-slabě, 2-středně, 3-silně, 4-zcela):

 Další předpoklady?:

S žádostmi o podporu se seznámí grantová komise a poté se sejde k jejich posouzení.
O doporučených projektech hlasuje grantová komise na principu prosté většiny hlasů. Každý člen grantové komise má jeden hlas a hodnotí postupně dle výše uvedených kritérií a bodové stupnice.

 Členy grantové komise?:

O přidělení podpory doporučeným projektům rozhodne pověřený zástupce managementu Knauf Insulation. Doporučení grantové komise nejsou právně závazná pro poskytnutí podpory.

Důvody k vyloučení žádosti?:

Smluvní podmínky pro poskytnutí podpory?:

O poskytnutí příspěvku – finančního daru, je s úspěšnými žadateli sepsána darovací smlouva. Odpovídající výše přidělené podpory (grant) bude žadateli zaslána do 14 dnů od termínu podpisu smlouvy.

Příjemce podpory je povinen poskytnuté prostředky použít v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy. V případě porušení těchto podmínek je povinen celou podporu vrátit do 14 dnů zpět. Příjemce příspěvku se zavazuje uvádět na všech podkladech souvisejících s akcí nebo činností, že byla financována z prostředků grantového programu Knauf Insulation.

Příjemce podpory umožní monitoring/kontrolu řízení projektu a čerpání grantu pověřeným „garantem projektu“ (obvykle jeden ze členů grantové komise) a na požádání předloží doklady o čerpání grantu v souladu s projektem.
Příjemce podpory se zavazuje zpracovat po skončení projektu závěrečnou zprávu (protokol realizace projektu) a poskytuje souhlas s jejím zveřejněním na internetových stránkách společnosti Knauf Insulation http://www.knaufinsulation-krupka.cz.

Žadatel je povinen přijmout návrh smlouvy o poskytnutí podpory bez zásadního odchýlení od návrhu zveřejněného s výzvou pro předložení projektu.

 

© Knauf Insulation. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio