KI Krupka
Projekty
Podmínky
Přihláška

Společnost Knauf Insulation i letos, a tedy již po jedenácté, podpoří komunitní neziskové projekty částkou 500 000,- Kč. Grantový program je určený pro ty, kteří mají nápady a vůli změnit své okolí, udělat něco dobrého pro druhé a podílet se na vytváření příjemnějšího a zdravějšího života v Krupce. Programy sociální zodpovědnosti, které Knaufinsulation krupské komunitě přinesl od zahájení provozu svého závodu v červnu 2006 ve zdejší průmyslové zóně, letos přesáhnou již 19 milionů Kč!
Rok 2017 přinesl velký nápad a velký projekt. S pomocí obchodních partnerů KnaufInsulation a jeho Grantu se podařilo postavit nové dětské hřiště včetně lanového centry v MŠ Zvoneček v Krupce v celkové hodnotě 985 000,- Kč. Někdy je nezbytné úsilí a zdroje zacílit na velikou věc. Ta se povedla a děti v mateřské škole mají špičkové hřiště pro rozvoj fyzické zdatnosti a radost ze hry.
Vaše nápady a projekty tedy měli čas dozrát a nyní mohou být podpořeny z Grantu 2018, který otvíráme k 1.7.2018 za obvyklých podmínek získání podpory.
Přejeme Vám krásné léto a děkujeme za Váš příspěvek k lepšímu a udržitelnějšímu životu v Krupce a jejím okolí.


Ing. Jan Brázda, ředitel závodu


Cíl grantového programu?:

Společnost Knauf Insulation podporuje oceněné neziskové komunitní projekty celkem částkou 500 000 Kč. Maximální výše podpory jednoho projektu je 50 000 Kč.
Cílem grantu je přispět ke zkvalitnění života obyvatel Krupky a nejbližšího okolí a napomoci zdravému životu. Podporuje principy udržitelného rozvoje komunity a společnosti. Grant je jedním z prvků sociální zodpovědnosti Knauf Insulation vůči regionu, kde působí a podporuje naplňování hodnot skupiny KNAUF, jakými jsou „partnerství“ a „lidskost“.

Komu je grant určen?:

O grant mohou žádat skupiny občanů i jednotlivci, neziskové organizace, ale také organizace financované z veřejných zdrojů, např. mateřské školy apod.
Projekty mohou být realizovány prioritně ve městě Krupka a v městských částech Horní Krupka, Bohosudov, Unčín, Soběchleby, Vrchoslav, Nová Vrchoslav, Maršov, Nové Modlany, a Fojtovice.

Harmonogram grantového programu?:

Projekty přihlašujte pomocí elektronického formuláře (naleznete zde). Formulář v tiskové podobě obdržíte také v krupském výrobním závodě Knauf Insulation u kontaktní osoby v recepci. Kontaktní osobou je asistentka ředitele závodu Susan Novak Razzaková. Součástí vyplněného formuláře mohou být přílohy do max. 5 stran formátu A4.
Přihlášky neziskových projektů lze zadávat, nejlépe elektronicky pomocí formuláře na www.knaufinsulation-krupka.cznebo osobně (závazné je datum pošt. razítka), a to na adresu: Susan Novak Razzaková, Knauf Insulation, spol. s r.o., Pod Dolní drahou 110, 417 42 Krupka. V případě podání poštou označte obálku heslem „Grant 2018“.  Uzávěrka přihlášek je pátek 14. září 24:00 hod.
Každý žadatel obdrží informaci, že jeho projekt byl přijat k posouzení. Úspěšné projekty budou zveřejněny na webových stránkách www.knaufinsulation-krupka.cz a poté v měsíčníku Radnice města Krupka nejpozději do konce října 2018.
Realizace podpořených projektů musí být dokončena včetně financování do 30. 9. 2019, nebude-li v darovacích smlouvách dojednáno jinak. Darovací smlouvy budou uzavřeny v průběhu října 2018.

Předpoklady pro udělení podpory?:

Při výběru projektů budou mít největší váhu následující kritéria dle bodové stupnice:
(0-vůbec, 1-slabě, 2-středně, 3-silně, 4-zcela):

 • pozitivní dopad na životní prostředí
 • vliv na zdraví obyvatel
 • pozitivní dopad na kulturu a vzdělání obyvatel
 • zkvalitnění života sociálně ohrožených skupin občanů (děti, senioři, lidé s handicapem aj.)
 • ovlivnění co největšího počtu obyvatel přímo (počet obyvatel, kteří budou přímo využívat výhod, které jim projekt přinese)
 • ovlivnění co největšího počtu obyvatel nepřímo (oslovení a možné budoucí využití a spolupráce s širokou veřejností v Krupce a okolí)
 • dlouhodobost, synergie projektu, spolupráce s dalšími projekty/partnery (např. výchova, rekonstrukce škol, domácností, osvěta o energii apod.)
 • přenositelnost projektu (možnost využití projektu ve větším měřítku, např. z jednoho domu na celou čtvrť, z jedné obce na celý region, zemi apod.)
 • ochota k vlastnímu spolufinancování projektu
 • inovativnost projektu, kreativita nápadu
 • podložení projektu pozitivní referencí (eventuálně referencemi)
   

 Další předpoklady?:

 • subjekt může podat pouze jednu přihlášku obsahující jenom jeden projekt
 • projekt neodporuje zákonu, neobchází jej a nepříčí se dobrým mravům a normám
 • žadatel spadá do cílové skupiny pro podporu
 • projekt spadá do podporovaných oblastí
 • projekt je podán do uzávěrky spolu s vyplněnou přihláškou
 • žadatel v přihlášce udělí souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce
 • žadatel se zavazuje přijmout návrh darovací smlouvy o poskytnutí bez výhrad
 • příjemce podpory svým projektem nevstupuje do vlastnických práv třetích osob

S žádostmi o podporu se seznámí grantová komise a poté se sejde k jejich posouzení.
O doporučených projektech hlasuje grantová komise na principu prosté většiny hlasů. Každý člen grantové komise má jeden hlas a hodnotí postupně dle výše uvedených kritérií a bodové stupnice.

 Členy grantové komise?:

 • předseda grantové komise, ředitel závodu KI v Krupce Ing. Jan Brázda
 • ředitel ZŠ a MŠ Teplická a zastupitel města Krupka Mgr. Tomáš Liška
 • šéfredaktorka Teplického deníku Mgr. Olga Tušicová
 • představitel RMK Krupka, o.s., Bedřich Pavka
 • HSE & Systems manažerka závodu KI Bc. Jana Lovásová

O přidělení podpory doporučeným projektům rozhodne pověřený zástupce managementu Knauf Insulation. Doporučení grantové komise nejsou právně závazná pro poskytnutí podpory.

Důvody k vyloučení žádosti?:

 • podání přihlášky po termínu uzávěrky
 • chybějící údaje v přihlášce či chybějící přílohy
 • projekt postrádá informace nezbytné pro věcné posouzení
 • projekt nespadá do podporovaných oblastí
   

Smluvní podmínky pro poskytnutí podpory?:

O poskytnutí příspěvku – finančního daru, je s úspěšnými žadateli sepsána darovací smlouva. Odpovídající výše přidělené podpory (grant) bude žadateli zaslána do 14 dnů od termínu podpisu smlouvy.
Příjemce podpory je povinen poskytnuté prostředky použít v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy. V případě porušení těchto podmínek je povinen celou podporu vrátit do 14 dnů zpět. Příjemce příspěvku se zavazuje uvádět na všech podkladech souvisejících s akcí nebo činností, že byla financována z prostředků grantového programu Knauf Insulation.
Příjemce podpory umožní monitoring/kontrolu řízení projektu a čerpání grantu pověřeným „garantem projektu“ (obvykle jeden ze členů grantové komise) a na požádání předloží doklady o čerpání grantu v souladu s projektem.
Příjemce podpory se zavazuje zpracovat po skončení projektu závěrečnou zprávu (protokol realizace projektu) a poskytuje souhlas s jejím zveřejněním na internetových stránkách společnosti Knauf Insulation http://www.knaufinsulation-krupka.cz.
Žadatel je povinen přijmout návrh smlouvy o poskytnutí podpory bez zásadního odchýlení od návrhu zveřejněného s výzvou pro předložení projektu.

Projekty
Podmínky
Přihláška

 

Projekty
Podmínky
Přihláška

Společnost Knauf Insulation i letos, a tedy již po jedenácté, podpoří komunitní neziskové projekty částkou 500 000,- Kč. Grantový program je určený pro ty, kteří mají nápady a vůli změnit své okolí, udělat něco dobrého pro druhé a podílet se na vytváření příjemnějšího a zdravějšího života v Krupce. Programy sociální zodpovědnosti, které Knaufinsulation krupské komunitě přinesl od zahájení provozu svého závodu v červnu 2006 ve zdejší průmyslové zóně, letos přesáhnou již 19 milionů Kč!
Rok 2017 přinesl velký nápad a velký projekt. S pomocí obchodních partnerů KnaufInsulation a jeho Grantu se podařilo postavit nové dětské hřiště včetně lanového centry v MŠ Zvoneček v Krupce v celkové hodnotě 985 000,- Kč. Někdy je nezbytné úsilí a zdroje zacílit na velikou věc. Ta se povedla a děti v mateřské škole mají špičkové hřiště pro rozvoj fyzické zdatnosti a radost ze hry.
Vaše nápady a projekty tedy měli čas dozrát a nyní mohou být podpořeny z Grantu 2018, který otvíráme k 1.7.2018 za obvyklých podmínek získání podpory.
Přejeme Vám krásné léto a děkujeme za Váš příspěvek k lepšímu a udržitelnějšímu životu v Krupce a jejím okolí.


Ing. Jan Brázda, ředitel závodu


Cíl grantového programu?:

Společnost Knauf Insulation podporuje oceněné neziskové komunitní projekty celkem částkou 500 000 Kč. Maximální výše podpory jednoho projektu je 50 000 Kč.
Cílem grantu je přispět ke zkvalitnění života obyvatel Krupky a nejbližšího okolí a napomoci zdravému životu. Podporuje principy udržitelného rozvoje komunity a společnosti. Grant je jedním z prvků sociální zodpovědnosti Knauf Insulation vůči regionu, kde působí a podporuje naplňování hodnot skupiny KNAUF, jakými jsou „partnerství“ a „lidskost“.

Komu je grant určen?:

O grant mohou žádat skupiny občanů i jednotlivci, neziskové organizace, ale také organizace financované z veřejných zdrojů, např. mateřské školy apod.
Projekty mohou být realizovány prioritně ve městě Krupka a v městských částech Horní Krupka, Bohosudov, Unčín, Soběchleby, Vrchoslav, Nová Vrchoslav, Maršov, Nové Modlany, a Fojtovice.

Harmonogram grantového programu?:

Projekty přihlašujte pomocí elektronického formuláře (naleznete zde). Formulář v tiskové podobě obdržíte také v krupském výrobním závodě Knauf Insulation u kontaktní osoby v recepci. Kontaktní osobou je asistentka ředitele závodu Susan Novak Razzaková. Součástí vyplněného formuláře mohou být přílohy do max. 5 stran formátu A4.
Přihlášky neziskových projektů lze zadávat, nejlépe elektronicky pomocí formuláře na www.knaufinsulation-krupka.cznebo osobně (závazné je datum pošt. razítka), a to na adresu: Susan Novak Razzaková, Knauf Insulation, spol. s r.o., Pod Dolní drahou 110, 417 42 Krupka. V případě podání poštou označte obálku heslem „Grant 2018“.  Uzávěrka přihlášek je pátek 14. září 24:00 hod.
Každý žadatel obdrží informaci, že jeho projekt byl přijat k posouzení. Úspěšné projekty budou zveřejněny na webových stránkách www.knaufinsulation-krupka.cz a poté v měsíčníku Radnice města Krupka nejpozději do konce října 2018.
Realizace podpořených projektů musí být dokončena včetně financování do 30. 9. 2019, nebude-li v darovacích smlouvách dojednáno jinak. Darovací smlouvy budou uzavřeny v průběhu října 2018.

Předpoklady pro udělení podpory?:

Při výběru projektů budou mít největší váhu následující kritéria dle bodové stupnice:
(0-vůbec, 1-slabě, 2-středně, 3-silně, 4-zcela):

 • pozitivní dopad na životní prostředí
 • vliv na zdraví obyvatel
 • pozitivní dopad na kulturu a vzdělání obyvatel
 • zkvalitnění života sociálně ohrožených skupin občanů (děti, senioři, lidé s handicapem aj.)
 • ovlivnění co největšího počtu obyvatel přímo (počet obyvatel, kteří budou přímo využívat výhod, které jim projekt přinese)
 • ovlivnění co největšího počtu obyvatel nepřímo (oslovení a možné budoucí využití a spolupráce s širokou veřejností v Krupce a okolí)
 • dlouhodobost, synergie projektu, spolupráce s dalšími projekty/partnery (např. výchova, rekonstrukce škol, domácností, osvěta o energii apod.)
 • přenositelnost projektu (možnost využití projektu ve větším měřítku, např. z jednoho domu na celou čtvrť, z jedné obce na celý region, zemi apod.)
 • ochota k vlastnímu spolufinancování projektu
 • inovativnost projektu, kreativita nápadu
 • podložení projektu pozitivní referencí (eventuálně referencemi)
   

 Další předpoklady?:

 • subjekt může podat pouze jednu přihlášku obsahující jenom jeden projekt
 • projekt neodporuje zákonu, neobchází jej a nepříčí se dobrým mravům a normám
 • žadatel spadá do cílové skupiny pro podporu
 • projekt spadá do podporovaných oblastí
 • projekt je podán do uzávěrky spolu s vyplněnou přihláškou
 • žadatel v přihlášce udělí souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce
 • žadatel se zavazuje přijmout návrh darovací smlouvy o poskytnutí bez výhrad
 • příjemce podpory svým projektem nevstupuje do vlastnických práv třetích osob

S žádostmi o podporu se seznámí grantová komise a poté se sejde k jejich posouzení.
O doporučených projektech hlasuje grantová komise na principu prosté většiny hlasů. Každý člen grantové komise má jeden hlas a hodnotí postupně dle výše uvedených kritérií a bodové stupnice.

 Členy grantové komise?:

 • předseda grantové komise, ředitel závodu KI v Krupce Ing. Jan Brázda
 • ředitel ZŠ a MŠ Teplická a zastupitel města Krupka Mgr. Tomáš Liška
 • šéfredaktorka Teplického deníku Mgr. Olga Tušicová
 • představitel RMK Krupka, o.s., Bedřich Pavka
 • HSE & Systems manažerka závodu KI Bc. Jana Lovásová

O přidělení podpory doporučeným projektům rozhodne pověřený zástupce managementu Knauf Insulation. Doporučení grantové komise nejsou právně závazná pro poskytnutí podpory.

Důvody k vyloučení žádosti?:

 • podání přihlášky po termínu uzávěrky
 • chybějící údaje v přihlášce či chybějící přílohy
 • projekt postrádá informace nezbytné pro věcné posouzení
 • projekt nespadá do podporovaných oblastí
   

Smluvní podmínky pro poskytnutí podpory?:

O poskytnutí příspěvku – finančního daru, je s úspěšnými žadateli sepsána darovací smlouva. Odpovídající výše přidělené podpory (grant) bude žadateli zaslána do 14 dnů od termínu podpisu smlouvy.
Příjemce podpory je povinen poskytnuté prostředky použít v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy. V případě porušení těchto podmínek je povinen celou podporu vrátit do 14 dnů zpět. Příjemce příspěvku se zavazuje uvádět na všech podkladech souvisejících s akcí nebo činností, že byla financována z prostředků grantového programu Knauf Insulation.
Příjemce podpory umožní monitoring/kontrolu řízení projektu a čerpání grantu pověřeným „garantem projektu“ (obvykle jeden ze členů grantové komise) a na požádání předloží doklady o čerpání grantu v souladu s projektem.
Příjemce podpory se zavazuje zpracovat po skončení projektu závěrečnou zprávu (protokol realizace projektu) a poskytuje souhlas s jejím zveřejněním na internetových stránkách společnosti Knauf Insulation http://www.knaufinsulation-krupka.cz.
Žadatel je povinen přijmout návrh smlouvy o poskytnutí podpory bez zásadního odchýlení od návrhu zveřejněného s výzvou pro předložení projektu.

Projekty
Podmínky
Přihláška

 

KNAUF INSULATION DOPORUČUJE

informovat se o vývoji nových technologií a akcích, které Knauf Insulation pořádá.

Zateplíme celý dům

Pro všechny, kterým nejsou lhostejné vysoké účty za topení nebo klimatizaci, kteří chtějí mít na svém domě pouze zdraví neškodlivé materiály bez formaldehydů a zároveň pro ty, kteří myslí také na ochranu životního prostředí, připravila společnost Knauf Insulation zajímavou podzimní nabídku.

V období od 19. října do 8. listopadu bude probíhat kampaň, která si klade za cíl připomenout výhody Ecose Technology a zároveň padesátiprocentním snížením ceny inspirovat k zateplení domu třeba ještě před nadcházející zimou.

KNAUF INSULATION spol. s r.o.

Minerální izolace, doporučené řešení izolování domu, reference, aplikační postupy, informace o společnosti Knauf Insulation.

SLEDUJTE NAŠI PRÁCI

Tvůrce webu