KI Krupka

Cvičný test znalostí pro dodavatele prací

Prosím zaškrtněte správnou odpověď u každé otázky!!

Povolení k práci se vydává na:
1 pracovní den (bez ohledu na počet pracovních úkolů)
1 pracovní úkol a nejdéle na dobu potřebnou pro dokončení pracovního úkolu, pokud je naprosto jasné, že se podmínky na pracovišti žádným výrazným způsobem nezmění.
1 pracovní úkol a nejdéle na dobu 12 hodin.
 
Dodavatel, jehož činností vznikl odpad, je:
původcem tohoto odpadu, který musí být likvidován na náklady dodavatele
původcem tohoto odpadu, který musí být likvidován na náklady majitele areálu KI.
majitelem tohoto odpadu, který nemusí být likvidován na náklady dodavatele
 
Práce s azbestem:
jsou povoleny pouze s přihlédnutím k rizikům
jsou povoleny
nejsou povoleny
 
Jmenujte základní vybavení dodavatele prací:
prac. oděv s vyznačením organizace dodavatele, bezpečnostní obuv S2, prac. rukavice, ochranná přilba,ochranné brýle, ochrana sluchu, prostředky pro bezpečné jištění
bezpečnostní obuv S2, prac. rukavice, ochranná přilba,ochranné brýle
bezpečnostní obuv S2
 
Vypouštění odpadní vody do dešťové kanalizace :
Není přípustné.
Jen se souhlasem odpovědné osoby KI.
Je povoleno.
 
Každý zaměstnanec externí firmy je před vstupem do areálu závodu povinen prokázat se:
Objednávkou a povolením k práci.
Platným proškolením z hlavních dokumentů vztahující se k ochraně zdraví a bezpečnosti pracujících, včetně základních zásad ochrany ŽP a dalších organizačních pokynů.
Občanským průkazem případně jiným platným průkazem totožnosti.
 
Je povoleno v areálu závodu kouřit?
Kouření je povoleno na místech tomu určených.
Ano lze kouřit v celém areálu.
V areálu závodu platí pro externí firmy naprostý zákaz kouření!
 
Evakuaci zajišťují:
ředitel závodu
vedoucí pracovníci KI
velitel požární hlídky (vedoucí směny) + členové požární hlídky
 
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů:
jsou zaměstnavatelé povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat
jsou zaměstnanci povinni pracovat tak jak určí zaměstnavatel, který má více zaměstnanců.
jsou povinni spolupracovat s koordinátorem BOZP
 
Zaškolení pracovníků externí firmy provádí:
Osoba odpovědná za bezpečnost a zdraví zaměstnanců externí firmy (vedoucí pracovník).
Kontaktní osoba v závodě KI.
Zaškolení není vyžadováno.
 

Cvičný test znalostí pro dodavatele prací

Prosím zaškrtněte správnou odpověď u každé otázky!!

Každý zaměstnanec externí firmy se musí zaevidovat na vrátnici závodu do připravené knihy návštěv případně vjezdu a to v intervalu:
stačí jednou denně při vstupu / vjezdu
jednou za celou dobu trvání pracovního úkolu
při každém vjezdu / výjezdu případně vstupu / odchodu
 
V případě nutnosti ošetření kontaktujte okamžitě:
svého nadřízeného
požární hlídku
vaší kontaktní osobu za KI
 
Požární poplachová směrnice:
Vymezuje činnosti zaměstnanců v případě požáru.
Určuje rozmístění požárních úseků.
Udává přehled rozmístěných hasících přístrojů.
 
Zaměstnancům externího dodavatele:
není dovoleno vstupovat na pracoviště, kam vstup není nutný pro splnění sjednaného kontraktu.
je povoleno vstupovat všude tam kde je to nutné.
je povoleno vstupovat tam, kde to není výslovně zakázáno a kde není umístěna výstražná tabulka "zákaz vstupu".
 
Při chůzi po schodech je osoba pohybující se po schodech povinna:
Na schodištích vybavených madly přidržovat se jich vždy při pohybu ze schodů dolů (mimo případy souběžné chůze a předcházení).
Přeskakovat schody nebo běhat po schodech.
Přenášet předměty způsobem bránícím bezpečnému pohybu po schodech bez asistence další osoby.
 
Jmenujte základní vybavení dodavatele prací:
prac. oděv s vyznačením organizace dodavatele, bezpečnostní obuv S2, prac. rukavice, ochranná přilba,ochranné brýle, ochrana sluchu, prostředky pro bezpečné jištění
bezpečnostní obuv S2, prac. rukavice, ochranná přilba,ochranné brýle
bezpečnostní obuv S2
 
Kde je umístěna ohlašovna požáru?
Velín vedoucího směny.
Vrátnice objektu.
Hlavní kanceláře.
 
V případě porušení pracovní kázně vedoucí k riziku vzniku nebezpečí:
je okamžitě udělována pokuta 10 000.-- CZK
je udělována tzv. Poznámka k nápravnému opatření.
je pracovník okamžitě vyhozen.
 
Zaškolení pracovníků externí firmy provádí:
Osoba odpovědná za bezpečnost a zdraví zaměstnanců externí firmy (vedoucí pracovník).
Kontaktní osoba v závodě KI.
Zaškolení není vyžadováno.
 
Evakuaci zajišťují:
ředitel závodu
vedoucí pracovníci KI
velitel požární hlídky (vedoucí směny) + členové požární hlídky
 

KNAUF INSULATION DOPORUČUJE

informovat se o vývoji nových technologií a akcích, které Knauf Insulation pořádá.

Zateplíme celý dům

Pro všechny, kterým nejsou lhostejné vysoké účty za topení nebo klimatizaci, kteří chtějí mít na svém domě pouze zdraví neškodlivé materiály bez formaldehydů a zároveň pro ty, kteří myslí také na ochranu životního prostředí, připravila společnost Knauf Insulation zajímavou podzimní nabídku.

V období od 19. října do 8. listopadu bude probíhat kampaň, která si klade za cíl připomenout výhody Ecose Technology a zároveň padesátiprocentním snížením ceny inspirovat k zateplení domu třeba ještě před nadcházející zimou.

KNAUF INSULATION spol. s r.o.

Minerální izolace, doporučené řešení izolování domu, reference, aplikační postupy, informace o společnosti Knauf Insulation.

SLEDUJTE NAŠI PRÁCI

Tvůrce webu