KI Krupka

Cvičný test znalostí pro dodavatele prací

Prosím zaškrtněte správnou odpověď u každé otázky!!

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů:
jsou zaměstnavatelé povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat
jsou zaměstnanci povinni pracovat tak jak určí zaměstnavatel, který má více zaměstnanců.
jsou povinni spolupracovat s koordinátorem BOZP
 
Externím dodavatelům je zakázáno:
kouřit
svačit
používat mobilní telefony
 
Písemné povolení k fotografování v areálu závodu vydává:
ředitel závodu.
manažer Vaší kontaktní sooby.
recepční.
 
Vydat povolení k práci může jen:
oprávněná osoba, ve výjimečných případech jako jsou (nouzové stavy, noční práce, svátek a vždy když není v závodě přítomna odpovědná osoba specifikovaná v bodě č.4 vedoucí směny.
oprávněná osoba, vedoucí směny vydat povolení nemůže.
pouze Vaše kontaktní osoba
 
V případě porušení pracovní kázně vedoucí k riziku vzniku nebezpečí:
je okamžitě udělována pokuta 10 000.-- CZK
je udělována tzv. Poznámka k nápravnému opatření.
je pracovník okamžitě vyhozen.
 
Pro případ nouzové situace a pro případ, kdy je nutná částečná nebo úplná evakuace pracoviště, jsou určeny:
úniková vrata
shromažďovací body
hlídky první pomoci
 
Zaměstnanci externí firmy musí být před vstupem do areálu závodu proškoleni z dokumentů, které se nacházejí:
na webových stránkách úřadu bezpečnosti práce.
ze zákoníku práce a všech interních směrnic.
na webových stránkách závodu případně jsou firmě zaslány emailem.
 
V případě nutnosti ošetření kontaktujte okamžitě:
svého nadřízeného
požární hlídku
vaší kontaktní osobu za KI
 
Práce s azbestem:
jsou povoleny pouze s přihlédnutím k rizikům
jsou povoleny
nejsou povoleny
 
Je areál závodu monitorován kamerovým systémem průmyslové kamery?
Celý areál je monitorován.
Ne není monitorován vůbec.
Monitorován je jen vjezd (vstup) do areálu závodu.
 

Cvičný test znalostí pro dodavatele prací

Prosím zaškrtněte správnou odpověď u každé otázky!!

Povolení k práci se vydává na:
1 pracovní den (bez ohledu na počet pracovních úkolů)
1 pracovní úkol a nejdéle na dobu potřebnou pro dokončení pracovního úkolu, pokud je naprosto jasné, že se podmínky na pracovišti žádným výrazným způsobem nezmění.
1 pracovní úkol a nejdéle na dobu 12 hodin.
 
V případě porušení pracovní kázně vedoucí k riziku vzniku nebezpečí:
je okamžitě udělována pokuta 10 000.-- CZK
je udělována tzv. Poznámka k nápravnému opatření.
je pracovník okamžitě vyhozen.
 
Možné způsoby bezpečnostního sdělení:
Bezpečnostní barvy, symboly, značky, nápisy,informační tabulky.
Symboly.
Nevyžadují se.
 
Uzavřený prostor je bezpečný:
pouze do 8 hodin od proměření atmosfery
do 72 hodin od proměření atmosfery
vždy bez proměření atmosféry
 
V areálu závodu je mimo jiné zakázáno:
vjíždět do areálu závodu automobilem.
fotografovat bez písemného povolení ředitele závodu.
používat mobilní telefony.
 
Při chůzi po schodech je zakázáno:
Scházení přes více schodišťových stupňů najednou.
Věnovat pozornost chůzi po schodech.
Věnovat zvýšenou pozornost pohybu mimo komunikace.
 
Pracovní úkol může firma v areálu závodu zahájit až po:
informování vedoucího směny a patřičného pracovníka údržby.
po kontaktu s pověřeným zástupcem společnosti (kontaktní osobou) a po stvrzení povolení k práci pověřeným zaměstnancem.
po kontaktu s recepční a podpisu do knihy návštěv a případně knihy vjezdu automobilu.
 
Je areál závodu monitorován kamerovým systémem průmyslové kamery?
Celý areál je monitorován.
Ne není monitorován vůbec.
Monitorován je jen vjezd (vstup) do areálu závodu.
 
Vjezd do areálu je možný pouze:
z důvodů vyložení či naložení materiálu a vždy jen s platným povolením, které vydává pracovník ostrahy.
z důvodů vyložení či naložení materiálu a vždy jen s platným povolením, které vydává kontaktní osoba v závodě KI.
s povolením ostrahy, stačí zápis do knihy vjezdů na vrátnici.
 
Zahájení a ukončení prací (každý den) je nutné nahlásit:
vedoucímu směny a kontaktní osobě
jen vedoucímu směny
jen kontaktní osobě
 

KNAUF INSULATION DOPORUČUJE

informovat se o vývoji nových technologií a akcích, které Knauf Insulation pořádá.

Zateplíme celý dům

Pro všechny, kterým nejsou lhostejné vysoké účty za topení nebo klimatizaci, kteří chtějí mít na svém domě pouze zdraví neškodlivé materiály bez formaldehydů a zároveň pro ty, kteří myslí také na ochranu životního prostředí, připravila společnost Knauf Insulation zajímavou podzimní nabídku.

V období od 19. října do 8. listopadu bude probíhat kampaň, která si klade za cíl připomenout výhody Ecose Technology a zároveň padesátiprocentním snížením ceny inspirovat k zateplení domu třeba ještě před nadcházející zimou.

KNAUF INSULATION spol. s r.o.

Minerální izolace, doporučené řešení izolování domu, reference, aplikační postupy, informace o společnosti Knauf Insulation.

SLEDUJTE NAŠI PRÁCI

Tvůrce webu